Huisregels

Met de inschrijving gaat men akkoord met de huisregels van RSV Antibarbari. Het volgende is van toepassing:

Op het Antibarbari terrein is de Nederlandse wetgeving van kracht.

● Legitimatie is verplicht.
● De aangegeven aanwijzingen van het beveiligingsbedrijf dienen altijd te worden opgevolgd.
● Ter bescherming van uw en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking
verleent, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd.
● Op het terrein is een EHBO-post aanwezig. U wordt verzocht om alle medewerking te verlenen aan de EHBO-
medewerker indien nodig.
● Op het terrein wordt alles betaald met de bierkaart. Deze kan je zowel contant als per pin kopen. Snacks zullen
alleen contact betaald kunnen worden.
● Op het terrein zijn genoeg sanitaire voorzieningen. Wildplassen is verboden.
● Het is niet toegestaan drank van het terrein mee te nemen. Het nuttigen van zelf meegenomen drank is tevens
niet toegestaan.
● Huisdieren worden (voor hun eigen bestwil) niet toegelaten.
● Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het evenement en in de directe omgeving is
verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
● Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
● Personen die aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het evenement willen betreden kunnen worden
geweigerd. De persoon die aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van
inschrijvingsgeld, bierkaarten en/of reiskosten.
● Op het evenement zijn drugs verboden.
● Op het toernooi gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van
geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen en
biergooien worden niet getolereerd.
● Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het terrein worden
ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.
● Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.
Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.
● Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
● De organisatie, haar medewerkers en RSV Antibarbari kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel
en/of materiële dan wel immateriële schade. Zij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal.
● Tijdens het evenement zullen foto’s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden.
Een ieder die het evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
● Op het toernooi kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op
het terrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte
op te zoeken.
● Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het terrein onmiddellijk ontzegd en zal u de
aankomende jaren uitgesloten worden van deelname aan het toernooi.
● Met het betreden van het terrein ga je akkoord met onze huisregels.